PIT 37 druk

Tagi

kiedy złożyć załącznik PIT/O

rozliczenie PIT 2016 jakie załączniki

program do pitów 2016 wypełnianie zeznania

załączniki i formularze PIT 2016

zeznanie roczne 2016 kiedy załączniki

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Kiedy do zeznania podatkowego trzeba dołączyć załączniki?

 

Istnieje siedem różnych załączników do rocznych formularzy podatkowych – PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/Z oraz PIT/ZG. Każdy z nich ma inne przeznaczenie, dlatego nie można stosować ich zamiennie i należy zwracać uwagę na to, jaki załącznik składamy wraz z deklaracją roczną.

Załącznik PIT/B mają obowiązek wypełnić wszyscy podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L). Małżonkowie zawsze wypełniają oddzielne PIT/B, nawet wtedy, gdy składają wspólne zeznanie roczne 2017. Powyższe nie ma jednak zastosowania w momencie, gdy tylko jeden z małżonków jest przedsiębiorcą, a drugi nie. W takiej sytuacji załącznik powinna złożyć jedynie osoba prowadząca działalność gospodarczą.

PIT/D wypełniają podatnicy korzystający na podstawie praw nabytych z ulg budowlanych, które zostały wycofane z katalogu ulg podatkowych. Załącznik można złożyć wraz z drukiem PIT-28, PIT-36 i PIT-37. W pozostałych formularzach podatkowych, uwzględnienie tego rodzaju ulg nie jest możliwe. Trzeba pamiętać, że w pierwszym roku korzystania z ulgi odsetkowej, nie dołącza się do zeznania PIT/D lecz PIT-2K. Załącznik PIT/D składa się dopiero w kolejnych latach. Osoby będące w związku małżeńskim zawsze wypełniają jeden PIT/D, niezależnie od tego czy rozliczają się wspólnie, czy oddzielnie.

PIT-2K, jak już wcześniej wspomniano, trzeba złożyć w pierwszym roku korzystania z ulgi odsetkowej. Załącznik ten jest oświadczeniem o wysokości wydatków poniesionych przez podatnika w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Druk PIT/M wypełniają osoby, których rozliczenie PIT 2017 uwzględnia dochody osiągnięte przez niepełnoletnie dziecko. Załącznik ten jest składany jedynie z formularzem PIT-36, gdyż tylko w nim mogą zostać wykazane dochody osoby nieletniej. Małżonkowie składający jedną deklarację roczną uwzględniają w niej całkowite dochody dziecka i dołączają jeden PIT/M. Rodzice/opiekunowie, rozliczający się oddzielnie, doliczają po połowie dochodów dziecka i wypełniają oddzielnie załączniki PIT/M.

Załącznik PIT/O trzeba wypełnić w przypadku korzystania, z którejś z następujących ulg podatkowych:

 • internetowej,

 • prorodzinnej,

 • rehabilitacyjnej,

 • na IKZE,

 • na szkolenie uczniów,

 • na nowe technologie,

 • na pomoc domową

lub z innych odliczeń:

 • darowizny na cele kultu religijnego,

 • darowizny na cele krwiodawstwa,

 • darowizny na działalność społeczno-opiekuńczą kościoła,

 • darowizny na cele pożytku publicznego,

 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Formularze PIT 2017, z którymi można złożyć PIT/O to: PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Małżonkowie zawsze wypełniają załącznik oddzielnie, gdyż każdy z nich posiada oddzielne prawo do ulg i odliczeń.

PIT/Z mają obowiązek złożyć przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. kredytu podatkowego. Kredyt ten mogą uzyskać osoby prowadzące działalność opodatkowaną podatkiem progresywnym, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jednak PIT/Z składa się tylko wraz z formularzami PIT-36 i PIT-36L. Załącznik trzeba dołączyć do deklaracji za roku, w którym nie opłaca się zaliczek na podatek dochodowy oraz w latach kolejnych, w których spłacane są raty kredytu.

Formularz PIT/ZG powinni wypełnić podatnicy, którzy mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodów osiągniętych poza granicami kraju, dołącza się go do formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. W przypadku uzyskiwania dochodów z kilku państw, dla każdego z nich trzeba wypełnić oddzielny PIT/ZG. Wszystkie dochody należy przeliczyć na walutę krajową korzystając ze średniego kursu NBP.

Wszystkie opisane załączniki można, wraz z odpowiednimi formularzami, wypełnić wykorzystując program do pitów 2017, który umożliwia także wysłanie zeznania w formie elektronicznej. Trzeba pamiętać, że załączniki zawsze składa się wraz z właściwym formularzem PIT, nigdy oddzielnie.  

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37